We are Hiring!

Η ομάδα της Leafnet LTD μεγαλώνει!

Η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται χρόνια στον τομέα της Πληροφορικής, ζητά να προσλάβει άτομο σε μόνιμη απασχόληση για την θέση του Λειτουργού Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείμενα ή συνδυασμό των αντικειμένων αυτών:
  • Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής και της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικός με γνώσεις όσον αφορά στην Ψηφιακή Εκπαίδευση.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Ομάδας Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της εταιρείας.
 • Ετοιμάζει εκθέσεις, διεξάγει έρευνες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρεί πρακτικά και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη.

Επαγγελματική πείρα στα αντικείμενα της Δημιουργίας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Ψηφιακών Διαδραστικών Δραστηριοτήτων, Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εμπειρία σε πανεπιστημιακό ίδρυμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

Ο όρος Πανεπιστημιακός τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

Η υποβολή αιτήσεων έχει καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου company-info@leafnet.com.cy


The Top 11 Features of Articulate Storyline 360

What is Articulate Storyline 360? 

Articulate Storyline 360 has long been a favorite among eLearning professionals. It promotes itself as being the quickest and simplest method for developing personalized interactive courses. Courses created on Storyline 360 are compatible with devices of various screen sizes, browsers, and operating systems. 

Top 11 Features of Storyline 360 

 • Content Library (Asset Library) 

The content library in Storyline 360 has been enhanced with a selection of characters and templates. When you use Storyline 360’s new and improved content library, you inevitably expedite the design and development process of your eLearning courses. 

 • Motion Path Animations 

With the “Orient Shape to Motion Path” feature you can ensure that an object moves in the direction you want it to on a non-linear motion path. 

 • Interaction with Sliders 

You can employ interactive sliders to allow learners to control the data and interact with these and other elements in the course. 

 • Dial Interaction 

The dial, just like the slider, displays layers or changes the state of objects by changing the number on the dial. It’s a fun tool for learners who wish to research information and investigate cause-and-effect connections. 

 • 360 Degree Image 

By using 360-degree pictures, course designers and developers can create engaging sessions. Storyline 360’s markers and hotspots create interactive components enabling learners to connect from every possible angle. 

 • Swipe Navigation 

You can now scroll through a course on your mobile device’s screen by using your finger to slide up and down. Similarly, you can also navigate your way through the course with the ‘Next’ and ‘Previous’ buttons on your slide. This is another enhancement that affords Articulate Storyline 360’s users’ better access of eLearning courses on their mobile devices. 

 • Team slides 

You can access and create a library of integrated slides with Storyline 360 to make collaborating with your team a much easier task. This library of slides can be repurposed and included in every course that is designed for your team. 

 • Import Slides 

You can import slides from Microsoft PowerPoint, Articulate Quiz Maker, Articulate Engage, as well as reuse other projects on Storyline. You can also import Excel spreadsheets and text files into your eLearning courses. 

 • Media Library 

The media library on Storyline allows you to manage all your projects’ assets in one location. You can design your course by importing and saving photos, audios, and videos on there. You can also add, remove, change, and export them as and when required. Similarly, you can modify objects using Storyline’s third-party tools and save your changes. 

 • Tracking Multiple Result Pages 

You can consolidate multiple slides that showcase your learners’ results into a single slide. You must decide how you want to grade combined quizzes using Storyline’s scoring options. 

 • LRS 

If you intend to report your learners’ results using an LRS (Learning Record Store), you need to select the LRS tab on the left side of the window. You then must click on the box titled “Report to an external LRS” which can be found in the LRS Configuration section.